Đống này thể hiện góc nhìn của tôi với một số thứ, mà viết thì cũng lâu rồi nên lười nhét lại vào lan man.

Mục lục

Last Updated: